Giấy mời và kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Học viện điện tử – phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao”

Giay moi

Kỷ yếu Hội thảo download tại đây: https://drive.google.com/file/d/150NiwPz5-DWQeGkPqcEUSTZ2CvIWAFzQ/view?usp=sharing

Comments are closed.