Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu Học viện Hành chính Quốc gia

Được sự phê duyệt của Giám đốc Học viện tại Tờ trình số 29/TTr-TTTHNNTTTV ngày 17/3/2022, Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện đã đăng tải Bản tin số 04 (số 02.2022) trên website của Học viện, tại mục Tin tức – Thông tin hành chính.

Địa chỉ: https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-4-so-02-2022.htm

20220318_101309

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 04 (số 02.2022) gồm 6 mục:

- Mục 1: Giới thiệu 2 cuốn Giáo trình (Sách chuyên khảo) thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công; Pháp luật về công vụ, công chức.

- Mục 2: Giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Quản lý đa dạng văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế (tập hợp bài viết của 30 tác giả, xuất bản 2021); Thành phố thông minh: Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng (Thể loại: sách dịch, nhiều tác giả, Biên dịch: Ngô Thành Nam, xuất bản 2018). Sách tham khảo nước ngoài gồm 2 cuốn: Lãnh đạo hành chính trong khu vực công (2015); và, Nguyên tắc quản lý: Phân tích các chức năng quản lý (1955).

- Mục 3: Giới thiệu Đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng hình ảnh lãnh đạo trong bối cảnh mới và hội nhập(chủ nhiệm: TS. Đinh Thị Cẩm Lê);Điều chỉnh pháp luật về đạo đức và ứng xử công vụ (chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hoàng Anh).

- Mục 4: Giới thiệu Luận văn, luận án: giới thiệu Luận án tiến sỹNăng lực của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận tại thành phố Đà Nẵng(bảo vệ năm 2021).

- Mục 5: Chương trình đào tạo bồi dưỡng quốc tế. Bản tin Thông tin Tư liệu số 04 (số 02.2022) giới thiệu Chương trình thạc sĩ hành chính công Trường Hành chính Quốc gia Quebec, Canada, đã giảng tại Việt Nam trong khuôn khổ đề án 165, với bài “Lãnh đạo, quản lý là công việc sáng tạo”.

- Mục 6: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 111 văn bản cập nhật từ tháng 11/2021 đến nay, theo các chủ đề Hiện đại hóa Hành chính nhà nước, Cải cách tài chính công, Xây dựng và nâng cao chất lượng Đội ngũ CBCCVC, Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 04 (số 02.2022).

Comments are closed.