Thông báo về việc đăng tải Bản tin Thông tin Tư liệu – Học viện Hành chính Quốc gia  

anh bìa số 22021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện và Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện, tại Kế hoạch xây dựng Bản tin Thông tin tư liệu của Học viện Hành chính Quốc gia đã được phê duyệt, ngày 13/10/2021, Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu,  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện đã đăng tải Bản tin số 2.2021 (tháng 10/2021) trên website của Học viện, tại mục Tin tức – Thông tin hành chính. Địa chỉ: https://www1.napa.vn/blog/ban-tin-thong-tin-tu-lieu-so-22021.htm

Mục đích của Bản tin nhằm phổ biến thông tin tư liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện, góp phần tạo điều kiện giúp các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên, học viên, cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài Học viện công bố, giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung Bản tin số 2.2021 gồm có 5 mục:

  • Mục 1: Giới thiệu 2 cuốn Giáo trình (Sách chuyên khảo) thuộc chương trình đào tạo sau đại học: Lý luận về Quản lý công; Pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.
  • Mục 2: Giới thiệu Sách tham khảo, trong đó có 2 cuốn sách tham khảo trong nước: Xây dựng và phát triển thành phố thông minh, bảo đảm các chỉ số an ninh, an sinh, an toàn trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (tác giả PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, xuất bản 2018). Định hình của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (sách dịch, tác giả Klaus Schwab- 2018). Sách tham khảo nước ngoài gồm có: Hành chính thích ứng – Các chiến lược thực hành đương đầu với thay đổi liên tục trong hành chính công và chính sách công (2016); Hành chính công – Hoạch định chính sách công trong các cơ quan Chính phủ (1970).
  • Mục 3: Giới thiệu Đề tài nghiên cứu khoa học. Bản tin số 2 giới thiệu Đề tài khoa học: “Sự tham gia của người dân trong quản lý nhà nước thông qua mô hình đô thị thông minh qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên- Huế” (chủ nhiệm: TS. Ngô Văn Trân); “Quản lý nhà nước về xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” (chủ nhiệm: TS. Đặng Thành Lê).
  • Mục 4: Giới thiệu Luận văn, luận án. Bản tin Số 2 giới thiệu Luận án tiến sỹ “Quản lý công chức theo năng lực trong cơ quan hành chính nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở Việt Nam” (bảo vệ tháng 4/2020)
  • Mục 5: Cập nhật những văn bản mới, bao gồm 80 văn bản cập nhật từ tháng 7/2021 đến nay, theo các chủ đề Hiện đại hóa Hành chính nhà nước, Cải cách tài chính công, Xây dựng và nâng cao chất lượng Đội ngũ CBCCVC, Cải cách thể chế, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện xin trân trọng giới thiệu Bản tin Thông tin Tư liệu số 2.2021.

Comments are closed.