Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện là đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện cung cấp dịch vụ công về ngoại ngữ, tin học, thông tin, quản lý công tác xuất bản, phát hành chương trình, giáo trình, tài liệu, thư viện, đào tạo trực tuyến và các hoạt động hỗ trợ, phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Học viện.

Quyết định số 1205/QĐ- HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện như sau:

123

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ

BGĐ-TT

Trong tổng số viên chức, người lao động của Trung tâm có: 01 phó giáo sư; 04 tiến sĩ;  01 giảng viên cao cấp; 01 chuyên viên cao cấp; 02 giảng viên chính; 07 chuyên viên chính; 13 chuyên viên; 6 thư viện viên; 24 thạc sĩ và 02 cử nhân.

- Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Tiến Hiệp

- Các Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Đức Tú; PGS.TS. Ngô Thúy Quỳnh.

Trung tâm hiện có 04 phòng chức năng:

  1. Phòng Quản lý Xuất bản và Phát hành:

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu;

Phó Trưởng phòng: ThS. Ngô Thị Hải Nam;

Phó trưởng phòng: ThS. Trương Đỗ Quyên

  1. Phòng Quản lý Thông tin và Tư liệu:

Trưởng phòng: ThS. Phạm Tuấn Anh;

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thế Trang.

  1. Phòng Đào tạo trực tuyến:

Trưởng phòng: TS. Giáp Thị Yến;

Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Hùng.

  1. Thư viện:

Phó Chủ nhiệm Thư viện: ThS. Nguyễn Thành Điệp;

Phó Chủ nhiệm  Thư viện: ThS. Lê Thu Hoài.

Trung tâm có quan hệ phối hợp và chỉ đạo chuyên môn đối với các Phòng Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện tại ba phân viện:

+ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh;

+ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên;

+ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Huế.

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM

STT      HỌ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I. BAN GIÁM ĐỐC
1 Nguyễn Tiến Hiệp 1973 Giám đốc  02437734427
2 Nguyễn Đức Tú 1961 Phó Giám đốc 02437735250
3 Ngô Thúy Quỳnh 1975 Phó Giám đốc 02437733407
II. PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH
1 Nguyễn Thị Thu 1971 Trưởng phòng 02437731334
2 Trương Đỗ Quyên 1979 Phó Trưởng phòng 02437731334
3 Ngô Thị Hải Nam 1975 Phó Trưởng phòng 02438359868
4 Phạm Thị Vân Anh 1977 Chuyên viên 02437731334
5 Vũ Thị Bích Ngọc 1982 Chuyên viên 02438359868
6 Đỗ Thị Hà 1978 Chuyên viên HĐ 02437732337
7 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1984 Chuyên viên HĐ 02438359868
III. PHÒNG QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU
1 Phạm Tuấn Anh 1970 Trưởng phòng 02438345879
2 Nguyễn Thế Trang 1975 Phó Trưởng phòng 02438345879
3 Lê Đình Thục 1980 Chuyên viên chính 02438345879
4 Đoàn Thị Bích Hạnh 1977 Giảng viên 02438345879
IV. PHÒNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN
1  Giáp Thị Yến  1978  Trưởng phòng  02437724510
2 Nguyễn Việt Hùng 1971 Phó Trưởng phòng 02437734319
3 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1985 Chuyên viên 02438343482
4 Nguyễn Hồng Vân 1981 Giảng viên HĐ 02437733407
5 Lê Thị Thu Hồng 1970 Chuyên viên 02437724510
6 Lê Thị Thanh Trang 1984 Chuyên viên 02438343482
7 Nguyễn Hữu Linh 1984 Chuyên viên HĐ 02437733407
8 Trần Hương Liên 1984 Chuyên viên HĐ 02437733407
9 Tạ Thị Tâm 1987 Chuyên viên HĐ 02437733407
V. THƯ VIỆN
1 Nguyễn Thành Điệp 1977 PCN Thư viện 02438359866
2 Lê Thu Hoài 1977 PCN Thư viện 02438359866
3 Triệu Thị  Tâm 1967 Thư viện viên 02438359866
4 Nguyễn Thị Minh Phượng 1979 Thư viện viên 02438359866
5 Lê Thị Hường 1988 Thư viện viên 02438359866
6 Bùi Thị Hường 1976 Thư viện viên HĐ 02438359866
7 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1980 Thư viện viên HĐ 02438359866

THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:

2015: Tập thể lao động tiên tiến

2016: Tập thể lao động tiên tiến

2017: Tập thể lao động tiên tiến

2018: Tập thể lao động tiên tiến

2019: Tập thể lao động tiên tiến

2020: Tập thể lao động tiên tiến

Bích Hạnh

(Thông tin cập nhật ngày 26/4/2021)

Comments are closed.