Hướng dẫn số 1123/HD-HCQG V/v đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2014

Down:

Hướng dẫn Vv đánh giá, phân loại, công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2014

Mẫu biểu kèm Hướng dẫn số 1123

Quy chế tạm thời

scan0075scan0076scan0077scan0078scan0079scan0080scan0081scan0082scan0083scan0084scan0085scan0086

 

 

 

Comments are closed.