Hướng dẫn số 1469/HD-HCQG V/v đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2016

Hướng dẫn số 1469/HD-HCQG V/v đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2016 

Mẫu 07+ Mẫu 08+Mẫu 09

Mẫu số 1 (Phiếu đánh giá và phân loại công chức)

Mẫu số 2 (Phiếu đánh giá và phân loại viên chức)

Mẫu số 03 (Phiếu NLĐ)

Mẫu số 04 (Bản kê NCKH)

Mẫu số 5 (Biên bản cuộc họp)

Mẫu số 06 (Sáng kiến)

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Comments are closed.