Hướng dẫn số 1494/HD-HCQG V/v Thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện năm 2016

Hướng dẫn số 1494_HD_HCQG ngày 01-12-2016

Thông tư 08_2013_TT-BNV

Mẫu 1 (kèm Hướng dẫn số 1494_HD_HCQG ngày 01-12-2016)

Comments are closed.