Hướng dẫn số 224/HD-HCQG V/v thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện năm 2015

Down công văn tại:

Hướng dẫn số 224._HCQG_TTCB ngày 08-3-2016 vv nâng lương sớm 2015

Mẫu 1_Hướng dẫn số 224._HCQG_TTCB ngay 08-3-2016

Comments are closed.