Hướng dẫn số 383/HD-HCQG ngày 21 tháng 3 năm 2019 về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý của Học viện Hành chính Quốc gia

Down hướng dẫn tại link sau:

Hướng dẫn số 383/HD-HCQG ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

Comments are closed.