Hướng dẫn số 515/HD-HCQG V/v triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021

Mẫu 01 – Dự kiến phương án nhân sự QH

Mẫu 02- Danh sách viên chức đề nghị đưa ra khỏii QH

Mẫu 03 -Phiếu tín nhiệm

Mẫu 04-Biên bản kiêm phiếu

Mẫu 05- Biên bản hội nghị

Mẫu 06 -Phiếu tín nhiệm tại HN mở rộng

Mẫu 07- BB kiểm phiếu HN lãnh đạo mở rộng

Mẫu 08 -Biên bản HN lãnh đạo mở rộng

Mẫu 09- Tổng hợp kết quả bổ sung QH

Mẫu biểu kê khai tài sản, thu nhập.

Mẫu lý lịch 2C

scan0297

scan0298scan0299scan0300scan0301scan0302scan0303scan0304

Comments are closed.