Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW V/v thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII “về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy, vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

scan0117 scan0118 scan0119

Comments are closed.