Hướng dẫn số 703/HD-HCQG Xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm của các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện

Down hướng dẫn và các văn bản kèm theo tại các link sau:

Hướng dẫn xây dựng Đề án Vị trí việc làm

Phụ lục 1A – THỐNG KÊ CV

Phụ lục 1B – THỐNG KÊ CV THEO CNNV

Phụ lục 2 – PHÂN NHÓM CV

Phụ lục 3 – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

Phụ lục 4 – THỐNG KÊ THỰC TRẠNG

Phụ lục 5 – DANH MỤC VTVL

Phụ lục 6 – BẢN MÔ TẢ CV

Phụ lục 7 – KHUNG NĂNG LỰC

Phụ lục 8 – ĐỀ ÁN MẪU

Thông tư 14

Luật viên chức

Nghị định 41

Comments are closed.