Kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2016 (có kèm dánh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập)

Kế hoạch công khai tài sản, thu nhập năm 2016

Biên bản họp công khai đơn vị

Phụ lục II Mẫu kê khai.

Phụ lục III Hướng dẫn Mẫu kê khai

Danh mục KKTSTN chính phủ ND78

Thông tư số 08.2013 TTCP

Nghị định số 78-2013-ND-CP

Dsách theo dõi nộp KKTSTN của đơn vị

Danh sách kê khai TSTN năm 2016

Comments are closed.