Kế hoạch số 133/KH-HCCQ Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2016-2021 và giới thiệu nguồn quy hoạch nhiệm kỳ 2021-2026

Down kế hoạch tại link sau:

Kế hoạch 133/KH-HCQG

Comments are closed.