Kế hoạch số 183-KH/BTGTW Thực hiện Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Khóa XII “về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

scan0120 scan0121 scan0122 scan0123 scan0124

Comments are closed.