Kế hoạch số 203- KH/ĐUHV V/v tổ chức, triển khai các hoạt động trong “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”

ĐẢNG BỘ BỘ NỘI VỤ
ĐẢNG UỶ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
 QUỐC GIA

*

Số:  203 – KH/ĐUHV

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

           Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

tổ chức, triển khai các hoạt động
trong “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”

 

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22/01/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 24-KH/ĐUBNV ngày 12/3/2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; Công văn số 320-CV/ĐUBNV ngày 08/09/2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ chỉ đạo“thực hiện Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận-năm 2014”; Công văn số 317-CV/ĐUBNV ngày 03/09/2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ “về việc hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề về công tác dân vận và xây dựng mô hình Dân vận khéo”; Hướng dẫn số 11-HD/ĐUBNV ngày 08/09/2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về việc “tổ chức hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2014), 15 năm Ngày dân vận của cả nước (15/19/1999- 15/10/2014), 65 năm ngày Bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949- 15/10/2014”;

Căn cứ quy định của BCH Trung ương Đảng CSVN về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp và tình hình thực tế của Đảng bộ Học viện Hành chính quốc gia, Đảng ủy Học viện Hành chính quốc gia xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các hoạt động trong “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” tại Học viện như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới.

– Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. có tác dụng thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện, đồng thời góp phần xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể trong Học viện trong sạch, vững mạnh toàn diện.

– Động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ở các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong Học viện tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác dân vận năm 2014 và những năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG

1- Nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, ban chấp hành các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận (gọi tắt là nâng cao nhận thức và trách nhiệm).

Cấp ủy đảng các cấp tạị Học viện  cần làm tốt các công việc sau:

– Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể cùng cấp tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Chính phủ về công tác dân vận (trong tập Tài liệu do Đảng ủy Học viện cung cấp cho các tổ chức đảng trực thuộc).

Trong đó, đặc biệt chú trọng nghiên cứu, quán triệt các văn bản như: Kế hoạch số 24-KH/ĐUBNV ngày 12/3/2014 của Đảng ủy Bộ Nội vụ; Số 74-KH/ĐUK  ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương;  Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-02-2010 của Bộ Chính trị về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 763-QĐ/ĐUK ngày 06-12-2012 của Đảng ủy Khối về “Quy chế công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Thời gian hoàn thành: trong tháng 10/2014.

– Lựa chọn từng nội dung công tác dân vận trọng tâm theo từng tháng gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ hằng tháng của chi bộ/đảng bộ.

– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác dân vận tại chi bộ ít nhất 01 lần trong năm (Theo hướng dẫn số 16-HD/BDVĐUK ngày 01/8/2014 về “nội dung sinh hoạt chi bộ chuyên đề về công tác dân vận và xây dựng mô hình Dân vận khéo do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành)

– Đảng ủy Học viện chỉ đạo các đơn vị chức năng chú ý đăng tải các nội dung tuyên truyền “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” trên các Tạp chí, trang Thông tin điện tử của Học viện, đảm bảo tốt chất lượng tin, bài, chú trọng tính giáo dục, tuyên truyền, vận động, nêu gương các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong công tác dân vận.

– Hướng đến Kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2014), 15 năm Ngày dân vận của cả nước (15/19/1999- 15/10/2014), 65 năm ngày Bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949- 15/10/2014, các chi bộ trực thuộc phối hợp với đơn vị chuyên môn và các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức tọa đàm, hội thảo và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao của Học viện… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Học viện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

2. Về  nội dung đẩy mạnh công tác dân vận của cơ quan

Các cấp bộ đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng cấp chỉ đạo triển khai chủ trương của Đảng và Chính phủ về tăng cường công tác dân vận. Tập trung vào các nội dung trọng tâm:

– Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (tập trung vào công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động).

– Sửa đổi lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa; nêu cao đạo đức công vụ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ.

– Tăng cường tiếp xúc, đối thoại để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề, những kiến nghị chính đáng từ cấp dưới và đối tác.

– Đẩy mạnh đổi mới chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều; chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; bồi dưỡng phương pháp tư duy độc lập, phương pháp tự học, tự nghiên cứu; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.

3. Về đẩy mạnh công tác dân vận trong các đơn vị trực thuộc Học viện

– Chấp hành nghiêm Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ Học viện (Khóa IX), trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện đúng quy định về sự phối hợp giữa Đảng ủy với Ban giám đốc Học viện, trong đó có nội dung phối hợp về công tác dân vận.

– Các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể đồng cấp  phát động các phong trào thi đua hướng tới việc nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác dân vận năm 2014.

4. Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Học viện vững mạnh

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong Học viện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ từng tổ chức, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các hoạt động, các chương trình phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, hội viên. Tập trung vào các nội dung chủ yếu như sau:

4.1. Đối với Đoàn thanh niên

– Phát huy tinh thần xung kích, đảm nhận thực hiện những công trình, những phần việc của thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và của Học viện.

– Phát động phong trào thi đua nhằm vận động đoàn viên thanh niên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị.

4.2. Đối với Công đoàn

– Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí sôi nổi, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong cơ quan đơn vị.

– Phối hợp với chính quyền tăng cường các hoạt động chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Học viện.

4.3. Đối với Hội cựu chiến binh

– Phối hợp với cơ quan, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên để tổ chức tốt hoạt động về nguôn, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…

– Kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để gia nhập Hội cựu chiến binh của Bộ Nội vụ.

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Cấp ủy Đảng bổ sung chương trình, nội dung công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Học viện năm 2014 về công tác dân vận.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện toàn bộ Kế hoạch này được lấy từ nguồn ngân sách Nhà nước hàng năm trên cơ sở dự toán kinh phí của Học viện, dự toán kinh phí của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Học viện, được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2014 và các nguồn huy động hợp pháp nếu có.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Đảng ủy Học viện

– Ban thường vụ Đảng ủy Học viện chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” của Đảng bộ.

– Tiểu ban công tác đoàn thể quần chúng của Đảng ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Đảng ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu tổ chức triển khai Kế hoạch “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” tại Học viện.

4.2. Các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị  chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Học viện 

Căn cứ nội dung kế hoạch này, các cấp ủy trực thuộc, các đơn vị  chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong Học viện  xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” phù hợp với nhiệm vụ chính trị  được giao. Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy (qua Văn phòng Đảng ủy Học viện)./.

 

 

 

Nơi nhận:

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
-    Đảng ủy Bộ Nội vụ (để b/c);

–    Các Đảng ủy viên (để chỉ đạo);

–    Các cấp ủy trực thuộc (để thực hiện);

–    Tổ chức CĐ, ĐTN, Hội CCB (để thực hiện);

–    Lưu VPĐU.

 

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Hoàng Quang Đạt

 

Comments are closed.