Kết quả đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1 khung chuẩn Châu Âu đợt II năm 2016 (phân viện Tây Nguyên)

scan0107
scan0108
scan0109scan0110

Comments are closed.