Kết quả thẩm định điều kiện, thời gian tính hưởng và dự kiến kết quả xếp phụ cấp đối với nhà giáo trong biên chế đang giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia

Down kết quả tại link sau:

Kết quả thẩm định của đồng chí Phạm Quốc Vinh

Comments are closed.