Kết quả thẩm định, điều kiện, thời gian tính hưởng và dự kiến kết quả xếp phụ cấp thâm niên đối với 1 số nhà giáo trong biên chế đang giảng dạy tại Học viện Hành chính Quốc gia

Down danh sách kết quả tại link sau:

Kết quả thẩm định và dự kiến xếp PCTN đối với 1 số nhà giáo trong biên chế đang giảng dạy tại HVHCQG

Comments are closed.