Phát biểu về Học viện của đồng chí Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHẤN ĐẤU ĐỂ XỨNG TẦM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

HÀNG ĐẦU CỦA ĐẤT NƯỚC

                                                                           LÊ VĨNH TÂN

                                                                          Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

                                                                                 Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Trong tiến trình 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện Hành chính Quốc gia luôn được xem là cái nôi, trung tâm hàng đầu đất nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo ngạch, theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và đào tạo trình độ cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ về quản lý hành chính, tạo nguồn nhân lực cho bộ máy nhà nước. Từ Học viện, đã có hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức ở các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương được trưởng thành, giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy của Đảng và chính quyền các cấp, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học về hành chính và quản lý nhà nước, trong 60 năm qua, Học viện đã thực hiện thành công nhiều công trình nghiên cứu khoa học về bộ máy hành chính nhà nước, khoa học hành chính, chính sách công… phục vụ trực tiếp cho công cuộc cải cách nền hành chính, đổi mới cơ chế quản lý ở các bộ, ngành, địa phương và tham gia vào việc tư vấn cho Bộ Nội vụ, Chính phủ trong xây dựng chính sách ở nhiều lĩnh vực. Học viện đã tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, trở thành thành viên của nhiều tổ chức hành chính trong khu vực và trên thế giới. Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế đã giúp Học viện tiếp cận khoa học hành chính hiện đại, các kinh nghiệm quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học. Từ các kết quả đó, có thể khẳng định, Học viện Hành chính Quốc gia đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước nói chung và của ngành Nội vụ nói riêng.

Thành công nổi bật của Học viện Hành chính Quốc gia trong thời gian gần đây chính là thực hiện chủ trương của Bộ Nội vụ về việc sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ vào Học viện. Theo đó, Học viện đã sắp xếp, bố trí cho 67 cán bộ, viên chức, người lao động về các khoa, ban, đơn vị, bảo đảm phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và sở trường. Tiếp đó là tham mưu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Đây là bước ngoặt rất quan trọng mang tính lịch sử đối với sự phát triển của Học viện Hành chính Quốc gia.

Sau khi Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg được ban hành, căn cứ vào tình hình thực trạng tổ chức bộ máy, Đảng ủy, Lãnh đạo Học viện đã làm tốt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự trong toàn hệ thống, giảm từ 22 đơn vị xuống còn 17 đơn vị, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định. Kịp thời ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; đồng thời, tiến hành sắp xếp, điều động, bổ nhiệm… nhân sự tại các đơn vị thuộc và trực thuộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh mới.

Đặc biệt, với việc Thủ tướng Chính phủ định hướng đặt trọng tâm vào nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo sau đại học, bằng sự đồng tâm, thống nhất cao của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động, thời gian qua, các mặt hoạt động của Học viện đã có nhiều khởi sắc thể hiện qua việc số lượng học viên tham gia các khóa bồi dưỡng tăng mạnh; tổ chức tốt các kỳ thi nâng ngạch công chức, nhất là kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ủy quyền. Hoạt động đào tạo sau đại học được chú ý nâng cao về chất lượng; đào tạo đại học mặc dù không thực hiện tuyển sinh mới nhưng vẫn bảo đảm về chất lượng đối với các khóa đang đào tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm đổi mới nội dung, chương trình, tài liệu theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn quản lý và hội nhập quốc tế.

Hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng đi vào thực chất, hỗ trợ tích cực cho mục tiêu phát triển và các chuyển đổi lớn của Học viện. Hoạt động này không chỉ giới hạn ở việc tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật quốc tế mà dựa trên quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, phối hợp cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chất lượng cao… đã làm thay đổi về chất quan hệ hợp tác, bảo đảm tính chủ động và hiệu quả, nâng cao vị thế quốc tế, đáp ứng nhu cầu và hướng ưu tiên phát triển của Học viện. Hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng quốc tế đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, nâng cao uy tín và vị thế của Học viện trong khu vực và trên thế giới, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên Học viện tiếp xúc và phát triển năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Học viện đã trở thành địa chỉ tin cậy cho các nước trong khu vực như: Băng-la-đét, Lào, Ấn Độ, Pa-ki-xtan, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin… thường xuyên cử công chức tham dự các khóa bồi dưỡng do Học viện tổ chức.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, gắn kết và phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao. Học viện tổ chức nhiều hội thảo khoa học trong nước và quốc tế với trọng tâm là phục vụ trực tiếp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ và cải cách nền hành chính nhà nước trong bối cảnh thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề cấp bách khác của quản lý nhà nước trên các lĩnh vực…

Trước yêu cầu đổi mới của đất nước, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được chú trọng đặc biệt, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), các nghị quyết của Chính phủ và Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035…, mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới là hết sức quan trọng. Trước các yêu cầu đó, Học viện Hành chính Quốc gia cần phải tập trung thực hiện hiệu quả các nội dung sau:

Thứ nhất, cần sớm xây dựng chiến lược phát triển thực sự chuyên nghiệp, hiện đại trong quản lý điều hành và đào tạo, bồi dưỡng. Tích cực triển khai các nhiệm vụ của Học viện phù hợp với định hướng của Chính phủ xây dựng Học viện là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu trong khu vực và Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, trong đó tập trung các nội dung chính, sát với chức năng, nhiệm vụ của Học viện, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cả đất nước để thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm cập nhật cả về lý luận và thực tiễn. Cùng với đó, đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, xác định người học là trung tâm, chất lượng giáo dục là trọng yếu. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, giúp người học tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng tốt hơn để phục vụ có hiệu quả cho công việc.

Thứ ba, căn cứ Nghị định số 101/2017/ NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, Học viện cần tập trung xây dựng các nội dung, chương trình bồi dưỡng phù hợp giai đoạn mới, quan tâm bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và tăng cường hợp tác, trao đổi với các quốc gia, các tổ chức quốc tế trên thế giới về kinh nghiệm quản lý nhà nước. Điều này cũng góp phần trao đổi, làm giàu văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa công vụ Việt Nam nói riêng.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tiếp nhận những tiến bộ trong nghiên cứu khoa học hành chính và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của các nước phát triển. Tiếp tục phối hợp với các vụ chức năng của Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình đào tạo phù hợp điều kiện thực tế, để vừa bảo đảm được nguồn kinh phí, vừa nâng cao được chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, như: đào tạo ở nước ngoài hoặc kết hợp đào tạo trong nước, ngoài nước và mời chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy…

Thứ năm, tập trung xây dựng cơ sở vật chất của Học viện trên cơ sở hiện có; quản lý và sử dụng hợp lý, tiết kiệm các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất. Chú trọng việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ nhiệm vụ quản lý và giảng dạy. Tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần cho học viên, sinh viên; xây dựng cảnh quan, môi trường Học viện thật sự xanh – sạch – đẹp, là môi trường giáo dục thuận lợi cho học viên, sinh viên học tập, nghiên cứu và rèn luyện.

Thứ sáu, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao, nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; phát huy vai trò của các nhà giáo, các nhà khoa học hàng đầu, có uy tín; đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, giảng viên trẻ rèn luyện, phấn đấu. Mỗi cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động cần thường xuyên cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo, tận tâm, tận tụy trong công việc.

Kế thừa và phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên, sinh viên của Học viện, sự hỗ trợ giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, bạn bè trong nước và quốc tế, tôi tin tưởng rằng Học viện Hành chính Quốc gia sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ và với tư cách cá nhân, tôi chúc mừng và biểu dương những thành tích của Học viện Hành chính Quốc gia đã đạt được trong thời gian qua. Chúc tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục phát triển với những thành công mới

Comments are closed.