Quyết định số 2088/QĐ-HCQG V/v Ban hành quy chế đánh giá và phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia

Down quy chế và mẫu biểu tại link sau:

Đánh giá và phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia

Phụ lục

Mẫu số 01 (Phiếu công chức)

Mẫu số 02a (Phiếu viên chức là Trưởng đơn vị)

Mẫu số 02b (Phiếu viên chức)

Mẫu số 03 (Phiếu NLĐ)

Mẫu số 04 (Bản kê NCKH)

Mẫu số 05 (Biên bản họp đơn vị)

Mẫu số 06 (Thống kê ĐA, ĐT, SK)

Mẫu 07 + Mẫu 08 + Mẫu 09

scan0308

Comments are closed.