Quyết định số 20/CĐHCQG ngày 12/4/2017 về chỉ định Trưởng ban Nữ công Học viện nhiệm kỳ 2012-2017

CÔNG ĐOÀN BỘ NỘI VỤ
CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN
HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Số:   20 /QĐ-CĐHCQG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày   12  tháng  4   năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định Trưởng ban Nữ công
 Học viện Hành chính Quốc gia, nhiệm kỳ 2012-2017


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

 

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

– Căn cứ Biên bản họp Ban Chấp hành Công Học viện Hành chính Quốc gia ngày 22/02/2017 về việc bổ sung nhân sự Trưởng ban Nữ công Học viện nhiệm kỳ 2012 – 2017;

– Thực hiện ý kiến kết luận của Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tại Thông báo số 74-TB/ĐUHV ngày 04/4/2017 thông báo Kết luận cuộc họp Đảng ủy tháng 3/2017.

– Căn cứ Nghị quyết số 19 NQ/CĐHCQG-BCH ngày 12/4/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia về công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn và chỉ định nhân sự giữ chức danh Trưởng ban Nữ công Học viện;

– Theo đề nghị của Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phụ trách công tác tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định đồng chí Đặng Thị Bích Thủy giữ chức danh Trưởng ban Nữ công Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 2. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn phụ trách công tác tổ chức, Ban Nữ công Học viện và đồng chí Đặng Thị Bích Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:- Như Điều 2;
– Thường vụ CĐ (để b/c);
– Lưu: VPCĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

  

Chu Xuân Khánh

 

Comments are closed.