Quyết định số 2211/QĐ-BNV ngày 26/7/2021 Ban hành Quy định tạm thời về việc tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến đối với lớp bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

20210726_153656

Xem Quy định tạm thời: Tại đây

Comments are closed.