Quyết định số 3071/QĐ-HCQG V/v Ban hành quy chế biên soạn, thẩm định, lựa chọn, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Học viện Hành chính Quốc gia

Down quyết định tại link sau:

Quyết định 3071/QĐ-HCQG

Comments are closed.