Quyết định số 3641/QG-HCQG Ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Học viện hành chính Quốc gia

Down quy chế theo link sau:

Quy chế xét, công nhận sáng kiến của Học viện Hành chính Quốc gia

scan0193

Comments are closed.