Quyết định về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cán bộ

Down các mẫu thủ tục hành chính của Ban Tổ chức cán bộ tại link sau:

Thủ tục hành chính_Ban TCCB

scan0192

Comments are closed.