Thông báo: Hướng dẫn tổng kết công tác Nữ công năm học 2013-2014

Tài liệu đính kèm: Tải về file đính kèm.

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
BAN NỮ CÔNG
Số: 67 /CĐHVHC-BNC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           Hà Nội, ngày  08  tháng  9  năm 2014

HƯỚNG DẪN

Tổng kết công tác Nữ công năm học 2013-2014

 

Kính gửi: – Các Tổ nữ công trực thuộc Ban Nữ công – Công đoàn Học viện;

                             – Ban Nữ công Công đoàn bộ phận các cơ sở trực thuộc Công đoàn Học viện;

Thực hiện chương trình công tác năm học 2013-2014 của Công đoàn Học viện,

Căn cứ Hướng dẫn số 388/HD-CĐVC ngày 05/12/2011 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Ban Nữ công Công đoàn Học viện hướng dẫn tổng kết công tác nữ năm học 2013-2014 cụ thể như sau:

 1. YÊU CẦU:

–  Nội dung tổng kết công tác nữ cần tập trung và việc thực hiện các phong trào, hoạt động của nữ công đơn vị;

–  Yêu cầu báo cáo tổng kết ngắn gọn, bình xét thi đua đảm bảo trung thực, công bằng, khách quan và đúng chỉ tiêu.

 1. NỘI DUNG TỔNG KẾT:
 2. Phần tổng kết:

–  Đặc điểm, tình hình cán bộ nữ của đơn vị;

–  Nêu rõ hoạt động nữ của đơn vị năm học 2013-2014, thuận lợi, khó khăn, đề xuất, kiến nghị (nếu có);

–  Phương hướng, nhiệm vụ công tác nữ công năm học 2014-2015.

 1. Về tiêu chuẩn bình xét thi đua nữ công:

2.1.  Về bình xét danh hiệu thi đua tập thể: 3 mức bình xét

a)       Tổ/ban nữ công xuất sắc:

–  Là đơn vị đạt danh hiệu thi đua công đoàn vững mạnh xuất sắc (chuyên môn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc);

–  Tích cực tham gia các phong trào, hoạt động chung của Ban Nữ công, Công đoàn Học viện và hoạt động chuyên môn;

–  Là đơn vị có nữ công đoàn kết, không có chị em vi phạm về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kỷ luật chuyên môn và các đoàn thể; 100% gia đình cán bộ nữ được công nhận “Gia đình văn hóa”

b)       Tổ/ban nữ công “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:

–  Thực hiện tốt yêu cầu ở mục 2.1.a; và là đơn vị đạt danh hiệu thi đua công đoàn vững mạnh (chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến)

c)        Tổ/ban nữ công xếp loại trung bình: không đạt 2 tiêu chí trên, có cán bộ vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

2.2.  Về bình xét danh hiệu thi đua cá nhân: 3 mức bình xét

a)       Danh hiệu phụ nữ xuất sắc:

–  Có phẩm chất đạo đức tốt;

–  Đoàn kết, có uy tín trong chị em và đơn vị;

–  Tích cực tham gia hoạt động công tác nữ của Học viện và của đơn vị;

–  Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên trong năm học;

–  Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”;

–  Tỷ lệ bình xét không quá 20% cán bộ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc trong tổng số nữ cán bộ của đơn vị (nếu tổ nữ công có số chia lẻ ≥ 0,5 thì được tăng thêm 1 cá nhân).

–  Các tổ nữ công được đề nghị vượt chỉ tiêu nữ công xuất sắc đối với đơn vị có cán bộ tham gia Ban Nữ công Học viện và chỉ tiêu này không tính vào tỷ lệ bình xét thi đua nữ công của đơn vị.

b)       Danh hiệu Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:

–  Thực hiện tốt yêu cầu ở mục 2.2.a; và cá nhân đạt danh hiệu công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

c)   Phụ nữ xếp loại trung bình: không đạt 2 tiêu chí trên, có cán bộ vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.      

 1. Phương pháp tiến hành:

Bình xét hoặc bỏ phiếu kín (do tổ nữ công tự quyết định cách thức tiến hành)

 1. HOÀN CHỈNH HỒ SƠ, NƠI NHẬN VÀ THỜI HẠN HOÀN THÀNH.
  1. Yêu cầu về hồ sơ:
  2. Báo cáo tổng kết công tác nữ công năm học 2013-2014
  3. Biên bản họp tổ nữ công/Ban nữ công các cơ sở.
  4. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 19/9/2014 (thứ 6)

Đối với các đơn vị ở xa, đề nghị tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng và gửi chậm nhất là: ngày 22/9/2014 (thứ 2).

 1. Nơi nhận:

Đ/c Lưu Minh Phượng – Phó Ban Thanh tra Học viện – Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn – Phó Ban Nữ công Học viện, phòng 227 nhà A (ĐTDĐ: 0912.043.162)

 • Lưu ý:

- Riêng các Tổ Nữ công thuộc cơ sở Học viện tại Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hoàng Anh –  tập hợp và gửi toàn bộ hồ sơ về Đ/c Lưu Minh Phượng. 

- Đơn vị nào không nộp hồ sơ, hoặc nộp không đầy đủ, không đúng thời hạn, sẽ không được Ban Nữ công bình xét thi đua năm học 2013 – 2014.

Đề nghị các Tổ Công đoàn chỉ đạo Tổ Nữ công triển khai theo kế hoạch./.

Nơi nhận:-  Như trên;-  Các đ/c trong BCHCĐHV;-  Các đ/c trong Ban Nữ công HV;

–  Lưu VPCĐ, BNC.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH(đã ký) 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh
TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

Comments are closed.