Thông báo kết quả bình xét thi đua năm học 2015 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện Hành chính Quốc gia

Danh sách kèm theo thông báo công khai(10-8)

IMG_9134IMG_9135

Comments are closed.