Thông báo số 133/TB-VNC V/v đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng dẫn xây dựng Kế hoạch khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội năm 2019

Down thông báo và hướng dẫn theo link sau:

THÔNG BÁO

Hướng dẫn XDKH 2019

Comments are closed.