Thông báo số 1534/TB-HĐCCDNN Về kết quả họp Hội đồng xét chức danh nghề nghiệp đối với viên chức năm 2019

Tải về thông báo và bảng tổng hợp kết quả tại link sau:

Thông báo kết quả

Danh sách chuyển ngạch kèm thông báo số 1534

Comments are closed.