Thông báo số 156/TB-VNC V/v đăng kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước”

Tải mục lục và bài viết kỷ yếu hội thảo:

Mục luc Ky yeu Hội thảo CMCN 4.0 ngay 25.7.2017

https://drive.google.com/a/napa.vn/file/d/0B_WPV-XMw4NIWkRjQ1BZNEsyb3c/view?usp=sharing
scan0315

Comments are closed.