Thông báo số 1748/TB-HCQG V/v triển khai công tác Đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia năm 2019

scan0347

Comments are closed.