Thông báo số 1781/TB-HCQG V/v nộp hồ sơ đề nghị xét, công nhận sáng kiến năm 2019

Quy chế xét, công nhận sáng kiến

Mẫu 02-SK

Mẫu 03-SK

Mẫu 04-SK
scan0348 scan0349

Comments are closed.