Thông báo số 185/TB-HCQG V/v kết luận của Hội đồng xét duyệt hoạt động khoa học và công nghệ năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia

scan0217
scan0218scan0219 scan0220 scan0221 scan0222 scan0223 scan0224 scan0225 scan0226 scan0227 scan0228 scan0229 scan0230 scan0231 scan0232scan0233

Comments are closed.