Thông báo số 1898/TB-HCQG V/v nộp hồ sơ xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (chỉ tiêu năm 2019)

scan0364 scan0365 scan0366 scan0367 scan0368 scan0369 scan0370 scan0371 scan0372 scan0373 scan0374 scan0375 scan0376

Comments are closed.