Thông báo số 189/TB-HCQG về Kết luận của Hội đồng xét duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia

scan0241 scan0242 scan0243 scan0244 scan0245 scan0246 scan0247 scan0248 scan0249 scan0250 scan0251
scan0252scan0253scan0254

Comments are closed.