Thông báo số 190/QLBD V/v xét miễn giảm học phí, phí học tập, trợ cấp xã hội đối với sinh viên Đại học ngành Quản lý nhà nước, hệ chính quy năm 2020

c4ed0b4cdba821f678b94f71547e7b9981c7d8881e3d37e21805e25bbb147b2bcd58e3bf19e140ae2b60b95197b66de834a741679089be6e44301d7f

Comments are closed.