Thông báo số 21/CĐHCQG-TB ngày 12/4/2017 về việc Cấp thẻ đoàn viên CĐ

Tải mẫu danh sách cấp thẻ CĐV: Mẫu DS cấp thẻ CĐV

CÔNG ĐOÀN BỘ NỘI VỤ
CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN
HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

               Số:  21  /CĐHCQG-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày   
12  tháng  4   năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v Cấp thẻ, đổi thẻ Đoàn viên Công đoàn

 

 Kính gửi:  – Các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Học viện;
– Công đoàn bộ phận các cơ sở trực thuộc Học viện.

 

Căn cứ Kế hoạch số 84/CĐVC ngày 31/3/2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về Kế hoạch đổi thẻ đoàn viên công đoàn,

Ngày 12/4/2017, Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia nhận được Công văn số 34/CĐBNV ngày 04/3/2017 của Công đoàn Bộ Nội vụ về việc đổi thẻ Công đoàn viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn viên, Công đoàn Học viện đề nghị các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận triển khai thực hiện các nội dung sau:

  1. Đối tượng cấp thẻ, đổi thẻ

– Đoàn viên công đoàn chưa được cấp thẻ;

– Đoàn viên công đoàn đã được cấp thẻ nhưng thất lạc.

– Chỉ thực hiện cấp thẻ, đổi thẻ cho đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và đang đóng Đoàn phí công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

  1. Các loại thẻ đoàn viên công đoàn
    • Thẻ thông thường

– Là thẻ được cấp cho công đoàn viên theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

– Về mẫu mã: được in trên phôi thẻ nhựa, có mã vạch quản lý đoàn viên; được cấp tự động theo phần mềm quản lý đoàn viên, đảm bảo không trùng nhau.

  • Thẻ liên kết

– Tương tự như thẻ thông thường, nhưng được tích hợp thêm chức năng thẻ ATM của Ngân hàng VietinBank;

– Công đoàn viên có nhu cầu đổi sang thẻ liên kết thì đăng ký theo danh sách tổng hợp của các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận (công đoàn viên phải nộp lệ phí làm thẻ là 50.000đ/thẻ cho Ngân hàng VietinBank)

  1. Thủ tục và thời hạn đề nghị đổi thẻ, cấp thẻ

– Các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận lập danh sách đề nghị cấp thẻ Công đoàn viên (mẫu DS cấp thẻ CĐV)

– Thời hạn: ngày 20/4/2017. Danh sách tổng hợp đề nghị chuyển file mềm về địa chỉ: congdoan@napa.vn

  1. Kinh phí cấp thẻ, đổi thẻ

– Thẻ công đoàn viên thông thường: chi từ nguồn kinh phí công đoàn cơ sở;

– Thẻ liên kết: do công đoàn viên nộp cho các tổ công đoàn và công đoàn bộ phận.

  1. Sử dụng thẻ công đoàn viên

– Thẻ đoàn viên được sử dụng trong sinh hoạt công đoàn, trong đại hội, hội nghị của công đoàn các cấp;

– Xuất trình thẻ tại nơi bán hàng, cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị đã ký kết với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Liên đoàn Lao động địa phương, công đoàn ngành trung ương trong việc mua hàng, sử dụng dịch vụ giảm giá theo mức giảm giá đã ký kết với doanh nghiệp, đơn vị;

– Xuất trình thẻ đoàn viên tại cơ quan công đoàn các cấp, khoi đoàn viên có nhu cầu được tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, để được giúp đỡ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn;

– Xuất trình thẻ đoàn viên khi chuyển công tác, chuyển vùng hoặc chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác để được tiếp tục tham gia sinh hoạt, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của nơi mới chuyển đến sinh hoạt.

  1. Tổ chức thực hiện:

– Đề nghị các tổ công đoàn,Công đoàn bộ phận tại các cơ sở: khu vực miền Trung, PVKV Tây Nguyên và tại TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm thông báo, triển khai hướng dẫn và làm thủ tục đề nghị đổi thẻ, cấp thẻ Đoàn viên cho tất cả Đoàn viên Công đoàn thuộc đơn vị theo quy định.

– Đề nghị các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thực hiện làm thẻ đoàn viên theo quy định.

– Các tổ công đoàn tham gia hoạt động sẽ là một trong những yếu tố để xem xét, đánh giá thi đua Công đoàn cuối năm học;

Ban chấp hành Công đoàn rất mong nhận được sự tham gia hưởng ứng, nhiệt tình, tích cực của cán bộ và đoàn viên công đoàn./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu VPCĐ.
TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH

(đã ký)

Chu Xuân Khánh

Comments are closed.