Thông báo số 243/TB-HCQG V/v Chiêu sinh các lớp bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý công; Chính sách công; Luật Hiến pháp và Luật Hành chính; Tài chính – Ngân hàng

scan0281 scan0282 scan0283

Comments are closed.