Thông báo số 247/TB-VNC V/v đăng kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận”

Down :Kỷ yếu Hội thảo tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B_WPV-XMw4NIT3d4YWszbEdMa3M/view?ths=true

MỤC LỤC KỶ YẾU

scan0149

Comments are closed.