Thông báo số 406/TB-HCQG V/v phối hợp thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

img895 img896

Comments are closed.