Thông báo số 444/TB-HCQG V/v xin ý kiến các đơn vị đóng góp vào dự thảo Quy chế công tác Thi đua, khen thưởng của Học viện Hành chính Quốc gia

Dự thảo Quy chế TĐKT của HVHCQG – lấy ý kiến

scan0010

Comments are closed.