Thông báo sô 477/TB-HCQG V/v xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Học viện Hành chính Quốc gia

Mẫu 1 ĐK bổ nhiệm CD GS 

Mẫu 2 lý lịch khoa hoc 

scan0113

Comments are closed.