Thông báo số 493/TB-HCQG V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp 403 nhà A năm 2017

scan0298

Comments are closed.