Thông báo số 562/Tb-HCQG V/v thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm quý 3, quý 4 năm 2017 cho Học viện Hành chính Quốc gia tại Hà Nội

scan0299

Comments are closed.