Thông báo số 56/TB-VNC V/v xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

Down thông báo và công văn đính kèm tại link sau:

Thông báo số 56/TB-VNC V/v xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019

Công văn 07/VKH-QLKH

 

Comments are closed.