Thông báo số 638/TB-HCQG V/v đăng ký dự thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính

Down thông báo và các mẫu kèm theo tại các link sau:

Thông báo số 638-HCQG ngày 14-5-2018 ĐK dự thi CVC

1. Mẫu số 1 (Đơn ĐK dự thi CVC theo TB so so 638-HCQG ngay 14-5-2018)

2. Mẫu số 2 (Sơ yếu Lý lịch VC ĐK thi CVC)

3. Mẫu số 3 (Bản nhận xét VC ĐK dự thi CVC theo TB số 638-HCQG ngày 14-5-2018)

4. Mẫu số 4 (Danh sách VC ĐK thi CVC theo TB số 638-HCQG ngày 14-5-2018)

 

Comments are closed.