Thông báo số 654/Tb-HCQG V/v đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp(hang I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016

Mẫu số 1a,1b

Mẫu số 2

Mẫu số 3a,3b

2. Cong van so 2102 BGDĐT – 13.5.2016

Mau so 4

BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
 QUỐC GIA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 654/TB-HCQG                             Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016

Thực hiện Công văn số 2330/BNV-TCCB ngày 24/5/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên năm 2016,  Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia thông báo như sau:

Ngày 13/5/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016 (có gửi kèm Thông báo này). Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký dự thi; hình thức, nội dung và thời gian thi; thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan và viên chức dự thi; dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ thi thăng các chức danh nghề nghiệp nêu trên.

Để Học viện kịp thời lập và nộp danh sách, hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng các chức danh nghề nghiệp về Bộ Nội vụ trước ngày 15/6/2016, Giám đốc Học viện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện khẩn trương thực hiện các nội dung công việc sau:

  1. Phổ biến Thông báo này và Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị biết để nghiên cứu, thực hiện.
  2. Rà soát, đôn đốc các viên chức thuộc đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) lập hồ sơ đăng ký dự thi của cá nhân theo quy định tại Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD (Khoản 5 Mục I đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên giảng viên chính (hạng II); Khoản 4 Mục II đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên giảng viên cao cấp (hạng I).

Ngoài các thành phần hồ sơ theo quy định nêu trên, để có đủ căn cứ lập danh sách đăng ký dự thi, viên chức cần nộp bổ sung vào hồ sơ đăng ký dự thi bản sao (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) các văn bản sau:

– Chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có);

– Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên cao cấp (nếu có), quyết định (lần đầu tiên) được bổ nhiệm vào ngạch tương đương ngạch giảng viên chính, quyết định bổ nhiệm hoặc chuyển ngạch giảng viên chính – mã số: 15.110, quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh giảng viên chính – mã số: V.07.01.02 (đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên chức danh giảng viên cao cấp);

– Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên chính (nếu có), quyết định (lần đầu tiên) được bổ nhiệm ngạch tương đương với ngạch giảng viên, quyết định bổ nhiệm hoặc chuyển vào ngạch giảng viên – mã số: 15.111 (đối với viên chức đăng ký dự thi thăng hạng lên chức danh giảng viên chính).

  1. Trao đổi với cấp ủy cùng cấp và lãnh đạo phòng, bộ môn trực tiếp quản lý viên chức (nếu có) để thống nhất ý kiến nhận xét, đánh giá đối với viên chức làm cơ sở hoàn chỉnh Bản nhận xét viên chức (theo Mẫu số 3b ban hành kèm theo Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD). Chú ý: Thẩm quyền ký Bản nhận xét viên chức là Giám đốc Học viện. Vì vậy, Thủ trưởng đơn vị ký nháy, chịu trách nhiệm về nội dung nhận xét viên chức), Giám đốc Học viện xem xét, ký, đóng dấu của Học viện.
  2. Thu hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức và lập các danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo Mẫu 4a, Mẫu 4b ban hành kèm theo Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD.

* Lưu ý:

– Viên chức đăng ký dự thi và đơn vị có viên chức đăng ký dự thi cần tải bản mềm các mẫu biểu ban hành kèm theo Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD được đăng tải kèm theo Thông báo này trên Website Học viện Hành chính Quốc gia để hoàn chỉnh trên máy vi tính (không dùng bút viết);

– Khi hoàn chỉnh bản Sơ yếu lý lịch viên chức (theo Mẫu số 2) cần giữ nguyên trạng mục 30 (nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý hoặc sử dụng viên chức) để lãnh đạo Học viện ghi nhận xét;

– Khi lập danh sách cần ghi tên đơn vị thay cho “Tên Bộ, ngành, địa phương” ở góc trái trên cùng danh sách; ghi “Thủ trưởng đơn vị” thay cho “Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương” tại phần ghi thẩm quyền ký ở góc phải cuối
danh sách.

  1. Nộp danh sách và hồ sơ đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp về Ban Tổ chức – Cán bộ chậm nhất vào ngày 10/6/2016 (người nhận: Đỗ Văn Huyên, phòng 216 nhà A, ĐT: 0438359295) để tổng hợp trình lãnh đạo Học viện xem xét, quyết định. Hết thời hạn trên, nếu đơn vị nào có viên chức đăng ký dự thi mà không nộp danh sách, hồ sơ đăng ký dự thi thì Thủ trưởng đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện.

Ngoài ra, ngay sau khi hoàn thiện các danh sách viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, các đơn vị phải gửi bản mềm các danh sách đó về Ban Tổ chức – Cán bộ theo địa chỉ email: chinhsach216@gmail.com

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức – Cán bộ (qua người nhận hồ sơ) để kịp thời tháo gỡ./.

Nơi nhận:- Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc HV;- Thứ trưởng BNV phụ trách, điều hành HV (để b/c);

– Website Học viện Hành chính Quốc gia;

– Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

TS. Lê Như Thanh

Comments are closed.