Thông báo số 68/CĐHVHC-BNC V/v Điều chỉnh, bổ sung mục 2.2 bình xét danh hiệu thi đua cá nhân tại công văn số 67/CĐHVHC-BNC ngày 8/9/2014 của Ban Nữ công Học viện hướng dẫn tổng kết công tác nữ công năm học 2013-2014

CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
BAN NỮ CÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 68 /CĐHVHC-BNC              Hà Nội, ngày  10  tháng  9  năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh, bổ sung mục 2.2 bình xét danh hiệu thi đua cá nhân
tại Công văn số 67/CĐHVHC-BNC ngày 08/9/2014 của Ban Nữ công Học viện hướng dẫn tổng kết công tác nữ công năm học 2013-2014

 

 

 

Kính gửi: – Các Tổ nữ công trực thuộc Ban Nữ công – Công đoàn Học viện;

                                – Ban Nữ công Công đoàn bộ phận các cơ sở trực thuộc Công đoàn Học viện;

Ngày 8/9/2014, Ban Nữ công Học viện Hành chính có phát hành Công văn số 68/CĐHVHC-BNC hướng dẫn tổng kết công tác nữ công năm học 2013-20104 trong đó, tại mục 2.2. Về bình xét danh hiệu thi đua cá nhân: 3 mức bình xét

Ban Nữ công Học viện Hành chính xin điều chỉnh lại tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng nữ công tại mục 2.2, Bình xét danh hiệu thi đua cá nhân như sau:

2.2. Về bình xét danh hiệu thi đua cá nhân: 4 mức bình xét

a)       Danh hiệu phụ nữ xuất sắc:

–  Có phẩm chất đạo đức tốt;

–  Đoàn kết, có uy tín trong chị em và đơn vị;

–  Tích cực tham gia hoạt động công tác nữ của Học viện và của đơn vị;

–  Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên trong năm học;

–  Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”;

–  Tỷ lệ bình xét không quá 20% cán bộ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc trong tổng số nữ cán bộ của đơn vị (nếu tổ nữ công có số chia lẻ ≥ 0,5 thì được tăng thêm 1 cá nhân).

–  Các tổ nữ công được đề nghị vượt chỉ tiêu nữ công xuất sắc đối với đơn vị có cán bộ tham gia Ban Nữ công Học viện và chỉ tiêu này không tính vào tỷ lệ bình xét thi đua nữ công của đơn vị.

b)       Danh hiệu Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”:

–  Có phẩm chất đạo đức tốt;

–  Đoàn kết, có uy tín trong chị em và đơn vị;

–  Tích cực tham gia hoạt động công tác nữ của Học viện và của đơn vị;

–  Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

c)   Phụ nữ tích cực:      

–  Có phẩm chất đạo đức tốt;

–  Đoàn kết, có uy tín trong chị em và đơn vị;

–  Tích cực tham gia hoạt động công tác nữ của Học viện và của đơn vị;

–  Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”;

d)  Phụ nữ không hoàn thành nhiệm vụ:

–  Không đạt 3 tiêu chí trên, có cán bộ vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Ban Nữ công Học viện thông báo và đề nghị các Tổ Nữ công phổ biến các nội dung nói trên tới các thành viên trong đơn vị được biết và tổ chức tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng theo hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:-  Như trên;

–  Các đ/c trong BCHCĐHV;

–  Các đ/c trong Ban Nữ công HV;

–  Lưu VPCĐ, BNC.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hạnh
TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

 

 

Comments are closed.