Thông báo số 852/TB-HCQG V/v phối hợp thi cấp chứng chỉ CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT

scan0290-744x1024
scan0291

Comments are closed.